ប្រវត្តិ ទំព័រទី១

លោក Jack Dorsey ស្ថាបនិករបស់ Twitter
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Jack Dorsey កើតនៅថៃ្ង ១៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៦ នៅ St Lour, Missouri, សហរដ្ឋអាមេរិច ។
លោក Michael Dell ស្ថាបនិករបស់ DELL
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
គាត់គឺជាអ្នកជំនួញជនជាតិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរួប ហើយគាត់ជា ស្ថាបនិក នាយកប្រតិបត្ដិ និង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់​ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម Dell ។
​ប្រវត្តិ​សង្ខេបនៃស្ថាបនិកទាំងបួននាក់របស់ Facebook
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Facebook.com គឺជា social networking website ធំ​ជាងគេ​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ដែល​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ដំបូងនៅ​ថ្ងៃ​ទី ៤ កុម្ភៈ ២០០៤ ។
​ប្រវត្តិ និង ស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោក Mark Zuckerberg អ្នក​បង្កើត Facebook
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Mark Zuckerberg (ឈ្មោះ​ពេញ Mark Elliot Zuckerberg កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៤ ឧសភា ១៩៨៤) គឺជាសហគ្រិនជនជាតិ​អាមេរិក ដែល​ស្គាល់​ថាជា co-founding របស់ Facebook ដែល​ជា social networking ដែល​ល្បី​ជាងគេ​បំផុត ។
ប្រវត្តិ Google Search និងអ្នកបង្កើតគឺលោក Larry Page និង លោក Sergey Brin
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Google search គឺជា web search engine ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Google Inc. ហើយគឺជា search engine ដែល​ប្រើ​ច្រើនជាងគេបំផុត​នៅ​លើ Web ។
លោក Rasmus Lerdorf បិតា PHP
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោក Rasmus Lerdorf កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៦៨ ក្នុង​ទឹកដី Greenland ហើយលោកបាន​ចម្រើន​ធំធាត់​នៅ​ប្រទេស Denmark និង Canada លោក​បញ្ចប់​អនុបណ្ឌិតនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ University of Waterloo ។
លោក Jeff Bezos ស្ថាបនិករបស់ Amazon.com Inc
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Amazon គឺជា វេបសាយមួយ​ដែល​ធ្វើជំនួញនៅ Internet ធំ​បំផុត​នៅ សហរដ្ឋអាមេរិក ដែល​មានទីតាំងនៅ Seattle, Washington ។
12