បង្កើតវ៉ិបសាយ កម្មវិធី និង Database ទំព័រទី១

Polymorphism-abstract class OOP ភាសា C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងបានដឹងហើយថា OOP មកពី​ពាក្យពេញថា object-oriented programming គឺ​មានន័យថា​ការ​សរសេរ​កូដដោយផ្តោត​ទៅលើ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Object ។
របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Java JDBC ជាមួយ Sql Server
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
JDBC ​មកពី​ពាក្យ Java Database Connectivity មានន័យថា​ការ​ភ្ជាប់ Application របស់ Java ជាមួយ RDBMS ​ណាមួយ ដូច ជា Oracle, Ms Access ,SqlServer ជាដើម ។
ការវិវឌ្ឍនៃភាសា CSharp (C#)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ភាសា C# ​ត្រូវបាន​ប្រកាសជាលើកដំបូងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ មិថុនា ២០០០ ។
Lottery ភាសា C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​យើងនិយាយ​ទៅលើ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ចំពោះប្រូបាប៊ីលីតេគឺយើង​កំពុង​សិក្សា​ទៅលើ​បាតុភូតចៃដន្យ ។
តើគួរ​ដំណើរ​ការ​កូដ Java ដោយរបៀបណា?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា បានដឹងហើយថា Java ជាភាសាមួយ​ដែល​អាច​ដំណើរ​ការ​គ្រប់ platforms ជា​ច្រើន​ដូចជា Windows OS, Mac OS, UNIX, និង OS ផ្សេងៗ​ទៀតជាដើម ។
ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
ការ​បង្កើត Menu Action ជាមួយនឹង​ការ​ប្រើ Template Function តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ និង​ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu ​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
AutoComplete ជាមួយ Textbox ដែល​ទទួល​តម្លៃ​ចេញពី Textfile ជាមួយ C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួរស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថ្ងៃ​នេះ ANT សូមលើកយកអត្ថបទមួយ​ដែល​មានចំណងថា “ AutoComplete ជាមួយ Textbox ​ដែល​ទទួល​តម្លៃ​ចេញពី Textfile ជាមួយ C# ” ។
ការ​បន្ថែម Form ចូលទៅ​ក្នុង Tabcontrol ជាមួយ C# Window Form
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សម្រាប់​អ្នក​ដែល​បានរៀន C# window form មួយចំនួនប្រហែលជា​ធ្លាប់​ស្គាល់​ហើយអ្វីទៅជា Tabcontrol ហើយ​ក៏​មានអ្នក​ខ្លះ​ក៏​មិនបាន​ស្គាល់​ពីវាដែរ ។