បង្កើតវ៉ិបសាយ កម្មវិធី និង Database ទំព័រទី១

របៀប Design FormBorderStyle ក្នុង C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​ការ​សរសេរ​កម្មវិធី យើងតែងតែចង់បាន Form ​ស្អាត​និង មានពេល​ខ្លះ​យើង​ក៏​មិនចង់​ប្រើ​ប្រាស់ Border Form របស់ Windows ឡើយ​ព្រោះ​វាមិនស៊ីពណ៌ជាមួយ​កម្មវិធី ឬ ក៏​មានហេតុផល​ផ្សេងទៀត ។
​បង្កើត Application សម្រាប់​មើល Drive, Folder និង File
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​បង្កើត Application ​សម្រាប់ Browser Drive, File និង Folder ​ទៅតាម Path ​ដែល​យើង​ជ្រើសរើស​ក្នុង Combox (DropDownList) ដោយ​ប្រើ​ភាសា C# ​សរសេរ​ជាមួយនឹង​កម្មវិធី Visual Studio 2017 សូមមើលរូប​ខាងក្រោម​៖
​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្លាស់ប្ដូររង្វាស់ប្រវែងនៅ​ក្នុង Visual Studio 2017
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រង្វាស់ប្រវែង គឺជាអ្វីៗ​ដែល​យើងជួបប្រទះ​ស្ទើរតែ​រាល់​ថ្ងៃ​ក្នុង​ការរស់នៅ ដូចជា ម៉ែត្រ, គីឡូម៉ែត្រ, សង់ទីម៉ែត្រ ជាដើម ។
Polymorphism-abstract class OOP ភាសា C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើងបានដឹងហើយថា OOP មកពី​ពាក្យពេញថា object-oriented programming គឺ​មានន័យថា​ការ​សរសេរ​កូដដោយផ្តោត​ទៅលើ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ Object ។
របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Java JDBC ជាមួយ Sql Server
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
JDBC ​មកពី​ពាក្យ Java Database Connectivity មានន័យថា​ការ​ភ្ជាប់ Application របស់ Java ជាមួយ RDBMS ​ណាមួយ ដូច ជា Oracle, Ms Access ,SqlServer ជាដើម ។
ការវិវឌ្ឍនៃភាសា CSharp (C#)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ភាសា C# ​ត្រូវបាន​ប្រកាសជាលើកដំបូងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ មិថុនា ២០០០ ។
Lottery ភាសា C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​យើងនិយាយ​ទៅលើ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ចំពោះប្រូបាប៊ីលីតេគឺយើង​កំពុង​សិក្សា​ទៅលើ​បាតុភូតចៃដន្យ ។
តើគួរ​ដំណើរ​ការ​កូដ Java ដោយរបៀបណា?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា បានដឹងហើយថា Java ជាភាសាមួយ​ដែល​អាច​ដំណើរ​ការ​គ្រប់ platforms ជា​ច្រើន​ដូចជា Windows OS, Mac OS, UNIX, និង OS ផ្សេងៗ​ទៀតជាដើម ។