បង្កើតវ៉ិបសាយ កម្មវិធី និង Database ទំព័រទី១

ការ Sort នឹង Search Array នៅ​ក្នុង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ មនុស្សគ្រប់​គ្នា​រស់នៅពឹងពាក់លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង ។
ទិចនិចនៃការ​ប្រើ​ប្រាស់ Vector តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ ភាសា Programming ពិតជាដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។
ការ​បង្កើត Typing នៅលើ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
♦ ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ មនុស្សគ្រប់​គ្នា​រស់នៅពឹងពាក់លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Template នៅលើ C/C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ មនុស្សគ្រប់​គ្នា​រស់នៅពឹងពាក់លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Relative Layout នៅ​ក្នុង Android
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
RelativeLayout គឺជា view group មួយ​ដែល​រៀបរាល់ child views របស់វា​ទាំងអស់​តាមរយៈ​ទីតាំង​ដែល align view ​នីមួយៗ​ជាមួយ parent ខ្លួនឯង ឬ ជាមួយ view ដទៃ​ទៀត ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ LinearLayout នៅ​ក្នុង Android
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Layout គឺជា​ផ្នែក​មួយ​ដែល​សំខាន់​សម្រាប់​រៀបចំ និង​បង្កើត​ user interface ​ដែល​យើងអាច​បង្កើត​ layout ​តាមរយៈ​ពីរ​ប្រភេទ គឺ នៅ​ក្នុង xml file, និង បង្កើត​ object នៅ​ក្នុង programming ។