សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
២៦ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
PHP and MySQL
១៩ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
១៩ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៤ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
១៩ ធ្នូ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
០៣ ធ្នូ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
គេហទំព័រ C2C-Khmer.com
គេហទំព័រ C2C-Khmer.com ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
ការ​ពិនិត្យ​មើល Zend Framework (PHP Framework)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Zend Framework (ZF) គឺជា framework មួយដ៏ធំរបស់ PHP ​ដែល​បង្កើត​ដោយ ក្រុមហ៊ុន Zend Technologies ជា​លក្ខណៈ open source ហើយយើងអាចយកទៅ ប្រើ​សម្រាប់​បង្កើត web application បាន ដោយសេរី ។
របៀបគណនារកចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុង​ការលក់ C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អត្ថបទនេះនឹង​បង្ហាញ​ពីការគណនា ដើម្បី​រកចំនួនទឹកប្រាក់​ក្នុង​ការទិញ លក់ទំនិញ និងមានការបញ្ចុះ​តម្លៃ ដោយយើងដឹងអំពីចំនួនទំនិញ តម្លៃ​ទំនិញ ការបញ្ចុះ​តម្លៃ ។
Tool សម្រាប់ Web Developer
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Firefox គឺជា​ browser ​ដែល​ web designers និង​ developers ជា​ច្រើន​ជ្រើសរើស​ប្រើ ដោយសារ​តែ browser នេះមាននួវ add-ons មានប្រយោជន៍ ជា​ច្រើន ហើយអាចយកមក​ប្រើ​ដោយឥតគិតថ្លៃថែមទៀត ។
ការគណនារកចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរបស់បុគ្គលិក​ធ្វើការ​ដោយ​ប្រើ​ភាសា C និង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះយើងនឹង​ធ្វើការ​សិក្សា​ទៅលើ​ការគណនា ដើម្បី​រកប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិក​ធ្វើការ ដោយយើងដឹងថា​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​បុគ្គលិកទទូលបានប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្មានដុល្លារ (Ex: 0.8$) ហើយ​ក្នុង​មួយខែបុគ្គលិក​ធ្វើការ​បានប៉ុន្មាន​ម៉ោង ( Ex: 60h ) ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត