សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS + Bootstrap
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Computer Fundamental
២៤ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# Database
២៨ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Javascript
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
២១ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Adobe Photoshop
១៩ សីហា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h០០-១៧h០០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
របៀបធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដំណើរ​ការ​លឿន​ជាងមុន​
របៀបធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដំណើរ​ការ​លឿន​ជាងមុន​ ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
bixbet illegal bahis kayseri oto kiralama
របៀប​កំណត់ Application ណាមួយ​នៅ​ក្នុង Windows 10 មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់​កំណត់​កម្មវិធី​ណាមួយ​ឲ្យ​នណាមា្នក់​មិនអាច​ដំណើរ​ការ ឬ​ចង់រារាំង​កម្មវិធី​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក​ធ្វើការ​កំណត់​បានដូច​ខាងក្រោម​៖
ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
ការ​បង្កើត Menu Action ជាមួយនឹង​ការ​ប្រើ Template Function តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ និង​ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu ​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ គណិតវិទ្យា ឬ​រូបវិទ្យា​នូវ​ការគូសប្រអប់ ឬ​រូបរាងផ្សេងៗ ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត