សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Website Design with CSS + Bootstrap
១២ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
០៥ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
០៥ មិថុនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
១០ មិថុនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Computer Fundamental
២៥ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
Adobe Photoshop
២៨ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Computer Fundamental
២៩ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Phone Shop
Phone Shop ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
ការ​បង្កើត Form Login ដែល​អាច​កំណត់​សិទ្ធ​ឲ User ជាមួយ C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ថ្ងៃ​នេះ​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT សូម​ណែនាំ​ពីការ​បង្កើត​ Form Login ដែល​អាច​កំណត់​សិទ្ធ​ឲ User ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#
ការ Sort នឹង Search Array នៅ​ក្នុង C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ មនុស្សគ្រប់​គ្នា​រស់នៅពឹងពាក់លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត