សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Computer Fundamental
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Javascript
០៤ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២៧ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
C/C++
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# for Beginner
១២ កុម្ភៈ (សៅរ៍ - អាទិត្យ ០៨:០០-១១h០០)
Javascript
២០ កុម្ភៈ (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Windows Phone
Windows Phone ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
យល់ដឹងពី​ល្បឿន RAM របស់​កុំព្យូទ័រ​លោកអ្នក​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
RAM (Random access memory) វាមានតូនាទី​សម្រាប់​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​បណ្តោះអាសន្ន​ដែល​គេ​ច្រើន​ហៅថា (second memory) នឹងជួយ​បន្ថែម​ល្បឿន​ដល់​កុំព្យូទ័រ ដូច្នេះ​លោកអ្នក​គួរតែស្វែងយល់ពី​ល្បឿន RAM របស់​លោកអ្នក​តាមរបៀបណា? ឥឡូវនេះ អាន-ANT សូមលើកយកពីរបៀបមើល​ល្បឿន​របស់ RAM ដូច​ខាងក្រោម​៖
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត