សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
Adobe Photoshop
០៦ ឧសភា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C# for Beginner
០២ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Java Beginning
០២ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
១៥ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
HTML + HTML5 + Dreamweaver
០១ ឧសភា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៦ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៦:០០ - ១៧:៣០)
PHP and MySQL
២២ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
PHP and MySQL
២២ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Phone Shop
Phone Shop ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
ការ​បង្កើត Patterns of Square with Star and Number តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ អ្នកតែងតែបាន​សិក្សា និង​ស្គាល់​ពីរូបរាង ឬ ទំហំ​របស់ ត្រីកោណ ចតុកោណកែង ការ៉េ ពីរ៉ាមីត និងអ្វីផ្សេងៗ​ទៀត​តាមរយៈ គណិតវិទ្យា ឬ​រូបវិទ្យា ។
ការ​បង្កើត Web Browser ជាមួយ C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀងរាល់​ថ្ងៃ​មនុស្សគ្រប់​គ្នា​រស់នៅពឹងពាក់លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ស្ទើរតែ​ទាំងស្រុង ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត