សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C# for Beginner
០៥ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៩h៣០-១១h០០)
C/C++
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Website Design with CSS
២៧ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
C# Database
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
២៩ សីហា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
PHP and MySQL
០៥ កញ្ញា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
COCORO Japanese Restuarant
COCORO Japanese Restuarant ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
ចែក Column ជាមួយ CSS 3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កាលពីលេខមុនយើងបានលើកយកពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Multi Background នៅ​ក្នុង CSS 3 ​ចំណែក​ឯលេខនេះយើងនឹងលើកយក ចំណុច​មួយទៀតរបស់ CSS 3 ​ដែល​អាច​ធ្វើការ​បែងចែក Columns នៅ​ក្នុង Browser ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់ div ឬ float ដើម្បី ធ្វើការ​បែងចែកនោះទេ ។
បង្វិលប្រអប់​ក្នុង CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាមួយ CSS3 យើងអាច​បង្កើត​គេហទំព័រ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ដោយមិនបាច់​ប្រើ Photoshop ឬ Flash ។
របៀបបិទ Website មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំពោះការបិទ Website ​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតាគេអាចបិទ​តាមរយៈ​ឧបករណ៍ Network ​ដូចជា Router ជាដើម​ដែល​អាចបិទមិន​ឲ្យ​យើង​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Website នោះបាន ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​បិទ Website ​ណាមួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​តាមរយៈ​ការ Process ចូល​ទៅកាន់ website នោះ ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត