សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
PHP and MySQL
២២ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨:០០ - ០៩:៣០)
C# Database
២៤ មេសា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤h០០-១៥h៣០)
Adobe Photoshop
២២ មេសា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
PHP and MySQL
២៥ មីនា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
C# for Beginner
២៧ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
២៧ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C/C++
២៧ មីនា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Windows Phone
Windows Phone ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
គម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ខាងក្រោម​នេះជាគម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០ ដល់ ១១ៈ៣០នាទី​ព្រឹក
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP ,C/C++, C# Beginining និង C# Database នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
​ដំណោះ​ស្រាយ​នៅពេល Run command (Win+R) មិនចងចាំ​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ធ្លាប់​បានវាយចូល Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Run command គឺជា Function ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង windows ស្រាប់​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បើករាល់ application ឬ document បាន​យ៉ាង​រហ័ស ដោយ​គ្រាន់តែ​វាយនៅអ្វី​ដែល​លោកអ្នក​ត្រូវការ​ដូចជា regedit, cmd, services, gpedit…. ចូលទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ Open នោះ​វានឹង​បង្ហាញ​នៅអ្វី​ដែល​បាន​បញ្ចូល
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត