សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
HTML + HTML5 + Dreamweaver
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
C# for Beginner
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
Computer Fundamental
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:៣០)
C/C++
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C/C++
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
Java Beginning
២២ តុលា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១០h០០-១២h០០)
C/C++
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
០៥ វិច្ឆិកា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣h៣០-១៥h៣០)
C# for Beginner
០៧ វិច្ឆិកា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០-១៧:០០)
Website Design with CSS + Bootstrap
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៤:០០ - ១៥:៣០)
C# Database
៣១ តុលា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Speech Recognition and Remote
Speech Recognition and Remote ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
សញ្ញាអ្វី​ខ្លះ​ដែល​បញ្ជាក់​ថា Hard Disk របស់​លោកអ្នក​កំពុង​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Hard disk គឺជាកន្លែង​សម្រាប់​ផ្ទុករាល់ Software ផ្សេងៗ​ដូចជា Windows ​កម្មវិធី​ដែល​ដំឡើង​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ នឹងរាល់ឯកសារផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ hard disk មានតូនាទី​សម្រាប់​ផ្ទុកវា ដូចេ្នះ​នៅពេល​ដែល​វាមាន​បញ្ហា​វាធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដើរយឺត​ដូចជា​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី និង បើក​កម្មវិធី​រៀងយឺត​ជាងមុន ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត