សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Adobe Photoshop
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
C/C++
២៣ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
PHP and MySQL
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Computer Network
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
C# Database
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៣ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨h០០-០៩h៣០)
PHP and MySQL
១៤ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Windows Phone
Windows Phone ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Material Icon របស់ Google
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Icon គឺជាសោភណ្ឌ័ភាពមួយ​ដែល​ Designer ភាគ​ច្រើន​តែងតែ​ប្រើ​ប្រាស់​ វា ដើម្បី​បង្កើត​ភាពទាក់ទាញនៅ​ក្នុង​គេហទំព័ររបស់ខ្លួន ។
ការ​បង្កើត Slider ក្នុង​គេហទំព័រ​តាមរយៈ WowSlider
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រមួយ ​ចំណុច​ដែល​គួ​រ​ឲ្យ​ទាក់ទាញ​បំផុត​នោះគឺ Main Content ​ដែល​ខ្លះ​អាចជា​រូបភាព​ ​ខ្លះ​ជា​វីឌីអូ​ ហើយ​ខ្លះ​ទៀតអាចជា Slider ​ផងដែរ ។
គណនារក Sum & Average និង Print តួ​នីមួយៗ​នៃ Fibonacci តាមរយៈ C
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ អ្នកប្រាកដជា​ប្រើ​ប្រាស់​គណិតសាស្រ្ត​ក្នុង​ការគណនារកអ្វីមួយ​ស្ទើរតែ​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត