ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៣

គម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ខាងក្រោម​នេះជាគម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០ ដល់ ១១ៈ៣០នាទី​ព្រឹក
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML ,C/C++ និង C# Beginining នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
Lottery ភាសា C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​យើងនិយាយ​ទៅលើ​ផ្នែក​គណិតវិទ្យា​ចំពោះប្រូបាប៊ីលីតេគឺយើង​កំពុង​សិក្សា​ទៅលើ​បាតុភូតចៃដន្យ ។
តើគួរ​ដំណើរ​ការ​កូដ Java ដោយរបៀបណា?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា បានដឹងហើយថា Java ជាភាសាមួយ​ដែល​អាច​ដំណើរ​ការ​គ្រប់ platforms ជា​ច្រើន​ដូចជា Windows OS, Mac OS, UNIX, និង OS ផ្សេងៗ​ទៀតជាដើម ។
របៀប​កំណត់ Application ណាមួយ​នៅ​ក្នុង Windows 10 មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ចង់​កំណត់​កម្មវិធី​ណាមួយ​ឲ្យ​នណាមា្នក់​មិនអាច​ដំណើរ​ការ ឬ​ចង់រារាំង​កម្មវិធី​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក​ធ្វើការ​កំណត់​បានដូច​ខាងក្រោម​៖
ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
ការ​បង្កើត Menu Action ជាមួយនឹង​ការ​ប្រើ Template Function តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នូវ​ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++ និង​ការ​ប្រើ Function និង Ascii Code ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​លើការផ្លាស់ប្តូរ Menu ​តាមរយៈ C++ នៅ​ក្នុង​អត្ថបទមុនៗ​ដែល​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT បានចេញផ្សាយ ។
ការចាក់ Background Color នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យើង​ទាំងអស់​គ្នា​ប្រហែលជា ធ្លាប់​បាន​សិក្សា​រួចមកហើយ​តាមរយៈ គណិតវិទ្យា ឬ​រូបវិទ្យា​នូវ​ការគូសប្រអប់ ឬ​រូបរាងផ្សេងៗ ។