ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៩

សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា C/C++, C# និង SQL នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០ៈ០០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
របៀប​ប្រើ​ប្រាស់ Transform Text នៅ​ក្នុង Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
អត្ថបទនេះ ANT Training Center នឹងបង្រៀនអ្នកអំពីការកែនិងរចនាអក្សរតាមវិធីងាយៗ​ដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​នូវ​ Transform ដើម្បី​ឲ្យ​កាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅអនុវត្តន៍​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី១ ដំបូងអ្នកបើក​កម្មវិធី​ Adobe Photoshop រួចចុចលើ​ Menu Bar ដោយជ្រើសយក File -> Open ដើម្បី​បើក​រូបភាព​ដែល​យើងចង់យកមកកែ​បន្ទាប់មក​ទៀតចុច​ OK ​ជាការស្រេច ។
ការកែប្រែអត្ថបទ​ក្នុង Website ពី txt File ដោយ​ប្រើ AJAX
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
AJAX គឺជា​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ពេញ​និយម​ជាងគេ​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​សមត្ថភាព និងភាពស្រស់​ស្អាត​ទៅ​ឲ្យ Website ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design និង Web Development នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP+MySQL និង PHPOOP នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។