ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១០

ការ​ប្រើ​បាស់ Property Display ក្នុង HTML និង CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នៅ​ក្នុង​លេខនេះយើងនឹងលើកយក property មួយ​ឈ្មោះ​ថា display ​ដែល​មាន value ជា​ច្រើន​ដូច​ខាងក្រោម ៖
​បង្កើត​រូបភាព​ជាមួយ code PHP
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ខាងក្រោម​នេះគេហទំព័រអាន-ANT www.antkh.com សូមលើកយកវិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​បង្កើត​រូបភាព​ជាមួយ Code PHP ដែល​មានអក្សរ "ANT" នៅពីលើ​ផងដែរ ។
ការពង្រីកពង្រួម​រូបភាព​ដោយ​ប្រើ Javascript
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ដើម្បី​ធ្វើការ​ពង្រីកពង្រួម​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូចរូប​ខាងក្រោម​យើងត្រូវ​ប្រើ​ប្រាស់​ Javascript ​ជាមួយនឹង​ CSS ៖
របៀប​បង្កើត​ឲ្យ​មានទឹកភ្លៀងដោយ​ប្រើ Adobe Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​អត្ថបទនេះ ANT Training នឹងបង្រៀន​លោកអ្នក​អំពីរបៀប​បង្កើត​ទឹកភ្លៀង និង បន្ថយ​ពន្លឺ​ឲ្យ​រូបភាព​ដោយវិធីងាយៗ​ដោយអនុវត្តតាមជំហាន​នីមួយៗ​ដូច​ខាងក្រោម​៖ ជំហានទី១ ​លោកអ្នក​បើក​កម្មវិធី Adobe Photoshop រួចចុចលើ Menu Bar ដោយជ្រើសយក File -> Open ដើម្បី​បើកទីតាំង​រូបភាព​ដែល​យើងចង់កែ​បន្ទាប់មក​ចុច Open ជំហានទី២ ក្រោយពីបើក​រូបភាព ដើម្បី​បង្កើត​ទឹកភ្លៀងរួច ​លោកអ្នក​ចុចលើ Menu Bar ជ្រើសយក Layer -> New ->Layer ដើម្បី​បង្កើត Layer ថ្មីមួយរួចដាក់​ឈ្មោះ (Rain) ជំហានទី៣ ​បន្ទាប់មក​យើងចុចលើ
ចែក Column ជាមួយ CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កាលពីលេខមុនយើងបានលើកយកពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Multi Background នៅ​ក្នុង CSS 3 ​ចំណែក​ឯលេខនេះយើងនឹងលើកយក ចំណុច​មួយទៀតរបស់ CSS 3 ​ដែល​អាច​ធ្វើការ​បែងចែក Columns នៅ​ក្នុង Browser ដោយមិនចាំបាច់​ប្រើ​ប្រាស់ div ឬ float ដើម្បី ធ្វើការ​បែងចែកនោះទេ ។
បង្វិលប្រអប់​ក្នុង CSS3
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាមួយ CSS3 យើងអាច​បង្កើត​គេហទំព័រ​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ដោយមិនបាច់​ប្រើ Photoshop ឬ Flash ។
របៀបបិទ Website មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំពោះការបិទ Website ​ណាមួយ​មិន​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជាធម្មតាគេអាចបិទ​តាមរយៈ​ឧបករណ៍ Network ​ដូចជា Router ជាដើម​ដែល​អាចបិទមិន​ឲ្យ​យើង​ភ្ជាប់​ទៅកាន់ Website នោះបាន ព្រោះ​ពេល​ខ្លះ​លោកអ្នក​មិនចង់​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​បិទ Website ​ណាមួយ​ដែល​អាចធ្វើ​ឲ្យ​ឆ្លង​មេរោគ​តាមរយៈ​ការ Process ចូល​ទៅកាន់ website នោះ ។
ការ​បង្កើត​រូបចតុកោណព្នាយដោយ​ប្រើ​ភាសា C C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ថ្ងៃ​នេះ គេហទំព័រអាន-ANT www.antkh.com នឹងលើកយកអត្តបទពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Nested loop គឺ loop នៅ​ក្នុង loop ។