អាន "ANT" ទំព័រទី១

គម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​ខាងក្រោម​នេះជាគម្រូ Assignment សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ២៥ ខែមិនា ឆ្នាំ ២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០ ដល់ ១១ៈ៣០នាទី​ព្រឹក
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP ,C/C++, C# Beginining និង C# Database នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០១៧ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ០០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
​លក្ខណៈ​ពិសេស​ដែល​មាន​ក្នុង វចនានុក្រមអាន-ANT (សម្រាប់​ទូរសព្ទ​ទាំងប្រ​ពន្ធ័ Android និង iOS)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ពេញចិត្តវចនានុក្រមអាន-ANT ដែល​ដំណើរ​ការ​លើ​ទូរសព្ទ​ដៃមិនថា​នៅលើ Android ឬ iOS បន្ទាប់ពី​ដំឡើង​រួចហើយកុំភ្លេច Rate ផ្កាយ ៥ ឲផង
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា C/C++ និង C# នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
ហេតុអ្វីអ្នកគួរចាប់ផ្តើមពីភាសា C ឬ C++ សម្រាប់​អ្នកចង់ក្លាយជាអ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី​ដ៏ពូកែ ?
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងអត្ថបទដោយ ៖ លោក សំ កក្កដា នាយក​ទស្សនាវដ្ដី​និង​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាល​កុំព្យូទ័រ​អាន-ANT
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design និង Web Development នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML, CSS, PHP+MySQL និង PHPOOP នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ០៩ៈ៣០នាទី​ព្រឹក សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ឬ​ទូសព្ទទំនាក់ទំនង ០១០/០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ សម្រាប់​បញ្ផាក់ពីទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​ការពារ Assignment ។
​កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន-ANT (ច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច) ដំណើរ​ការ​លើ Android & iOS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ពេញចិត្តវចនានុក្រមអាន-ANT ដែល​ដំណើរ​ការ​លើ​ទូរសព្ទ​ដៃមិនថា​នៅលើ Android ឬ iOS បន្ទាប់ពី​ដំឡើង​រួចហើយកុំភ្លេច Rate ផ្កាយ ៥ ឲផង
​កម្មវិធី​វចនានុក្រម អាន (បច្ចេកទេស) ២០១៦ ដំណើរ​ការ​លើ Android 4.4 (ANT Technical Dictionary 2016)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ពេញចិត្តវចនានុក្រមអាន-ANT ដែល​ដំណើរ​ការ​លើ​ទូរសព្ទ​ដៃមិនថា​នៅលើ Android ឬ iOS បន្ទាប់ពី​ដំឡើង​រួចហើយកុំភ្លេច Rate ផ្កាយ ៥ ឲផង
​សិទ្ធ​ិរបស់អាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ANT មិន​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងដោយការយល់សប្ដិ ឬ​ការ​កំសាន្ត​លេង នោះទេ ប៉ុន្តែ​វាជានីតិបុគ្គលមួយ​ដែល​ត្រូវបាន​ចុះ​បញ្ជី​ដោយត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះយើង​សង្ឃឹម​ថាអ្នក​ដែល​បានយកស្នាដៃរបស់យើងទាំងស្រុងទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាប្រយោជន៍​ផ្ទាល់​ខ្លួន ហើយ​ថែមទាំង​ហ៊ាន stamp លើ​រូបភាព​អត្ថបទថាជារបស់ខ្លួនដោយ​គ្មាន​ការអៀនខ្មាស់ សូមឈប់ជាបន្ទាន់ មុននឹងយើង​ខ្ញុំ​ចាត់វិធានការផ្សេងៗ ។
​កម្មវិធី​វចនានុក្រម រុក្ខជាតិឱសថ​ខ្មែរ ២០១៧ ដំណើរ​ការ​លើ Android & iOS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
♦ សូមបញ្ផាក់ថារបៀប​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​នេះមិនថា​សម្រាប់ iOS និង Android គឺមាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​ទាំងស្រុង ។
12345