For Android device For iOS device

ឧសភា

លោក Rasmus Lerdorf បិតា PHP

លោក Rasmus Lerdorf កើតនៅ​ថ្ងៃ​ទី ២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​១៩៦៨ ក្នុង​ទឹកដី Greenland ហើយលោកបាន​ចម្រើន​ធំធាត់​នៅ​ប្រទេស Denmark និង Canada លោក​បញ្ចប់​អនុបណ្ឌិតនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ University of Waterloo ។ លោក Rasmus Lerdorf គឺជាអ្នក​ដែល​បង្កើត​ជា​មូលដ្ឋាន​នៃ PHP Project ក្នុង​ឆ្នាំ ១៩៩៥ ហើយបានបែងចែក project នោះជា open source និង projects ផ្សេងៗ​ជា​ច្រើន​ទៀតជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ ។

លោក Rasmus Lerdorf ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថាជាអ្នក​ដែល​បង្កើត 2 version (PHP 1.0 និង PHP 2.0) នៃភាសា PHP ដំបូងគេ ប៉ុន្តែ​ចំពោះ version ក្រោយទៀតរបស់ PHP (PHP 3.0, PHP 4.0…) ត្រូវបាន​បង្កើត​បន្ថែម​ដោយអ្នក develop មួយក្រុម មាន​ដូចជា លោក Andi Gutmans និង លោក Zeev Suraski ដែល​បាន​ស្វែងរក​អ្វីថ្មី​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន Zend Technologies Ltd គឺជា​ក្រុមហ៊ុន Software ។

លោក Andi Gutmans

លោក Zeev Suraski

​ពួកគេ​បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បង្កើន​ការវិវត្តន៍ និង រៀបចំ ឲ្យ​ភាសា PHP មាន​មូលដ្ឋាន​លើ Web Application ។

​ប្រវត្តិ​ការ​សិក្សា​

​ក្នុង​ឆ្នាំ 1980 លោកបានផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ ពី ស្រុក​កំណើត (Greenland) ទៅរស់នៅ​ប្រទេស​កាណាដា (Canada) ។ បន្ទាប់មក​ក្នុង​ឆ្នាំ 1983 លោកបានផ្លាស់ទៅទីក្រុង King City ​រដ្ឋ Ontario កាណាដា ។ ក្នុង​ឆ្នាំ 1988 លោកបាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុវិទ្យាល័យ​ឈ្មោះ King City Secondary Scool ។ ក្នុង​ឆ្នាំ 1993 លោកបាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាប័ត្រនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ University of Waterloo ខាង​ផ្នែក Applied Science ជំនាញ Systems Design Engineering 

​ប្រវត្តិ​ការងារ​

 • ជាអ្នក​និពន្ធ​ដំបូងនៃភាសា PHP Script
 • ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃ​ក្រុមហ៊ុន ActiveState (ឈប់​ធ្វើការ​បន្ទាប់ពី​ត្រូវបាន​លក់ទៅ​ឲ្យ Sophos)
 • ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃ​ក្រុមហ៊ុន GreatBridge (ឈប់​ធ្វើការ​បន្ទាប់ពី​ក្រុមហ៊ុន​ធ្លាក់ចុះ)
 • ​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០០០ ជានាយកនៃការ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​របស់ Apache Software
 • ជាសមាជិក Apache HTTP Server Core Development Team
 • ជាអ្នក​និពន្ធ O’Reilly (Programming PHP, PHP Pocket Reference, parts of WebMaster in a Nutshell)
 • ជាវាលក្មិន​ដែល​បកស្រាយលើភាសា PHP និងការធ្វើសន្និសិទិ្ធលើ open source ជា​ច្រើន​ទៀត នៅតាម​សាកលវិទ្យាល័យ និង ក្រុមនៃ users ជា​ច្រើន​ទូទាំងពិភពលោក
 • ​ត្រូវបាន​គេដាក់​ឈ្មោះ​ជា MIT/TechnologyReview’s 2003 list of Top 100 Young Innovators

បទពិសោធន៍

- ក្នុង​ខែ កក្កដា 2013 លោកបាន​បម្រើ​ការងារ ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ Jelastic ជាSenior advisor  ដើម្បី​ជួយដល់​ពួកគេ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​គំនិតច្នៃប្រឌិត​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ New Technoogy 

- នៅ​ថ្ងៃ​ទី 22 ខែ កុម្ភៈ​ 2012 លោក​ត្រូវបាន​គេប្រកាស​ក្នុង​បណ្តាញសង្គមយក្សTwistter ថាជាអ្នកបាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការស្ថាបនាឡើង នូវ​គេហទំព័រដ៏ធំ  (E-commerce) ឈ្មោះ​ថា Etsy 

- ឆ្នាំ​ 2011 លោកគឺជាអ្នក​ផ្ដល់ ប្រឹក្សាយោបល់​ក្នុង​ការច្នៃប្រឌិត ។  

- ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2010 លោកបាន​ចូលរួម​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ Wepay  ដើម្បី​ develop ​នូវ​ API  (Application Programming Interface)  

- ក្នុង​ឆ្នាំ​ 2002 ដល់ 2009 លោកបាន​បម្រើ​ការងារ នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ Yahoo.inc នៅតំបន់ Sunnyvale នៃ​ប្រទេស CA ​ផ្នែក​ Infrastructure Architecture Engineer  ។  

 • Infrastructure engineering and architecture
 • PHP, Apache, Security, Web Services, Ajax, Web 2.0, and I18n
 • Open Source compliance work
 • Training and evangelism work at International Yahoo! Offices
 • Heavy yearly conference schedule (20+)

- ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០០១ ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០០២ ជាពេលវេលាវិស្សមកាល​ជាមួយនឹង​កូនថ្មីរបស់គាត់ និង ការធ្វើ​ដំណើរ​ទៅតំបន់ San Francisco, CA

 • Time off to play with the new baby
 • Finish writing the O’Reilly Programming PHP book and the new Pocket Reference
 • And attend countless conferences around the world

- ពីខែមករា ឆ្នាំ​២០០០ ដល់ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០០១ ធ្វើការ Research នៅ​ក្រុមហ៊ុន Linuxcare Inc នៅ San Francisco, CA

 • Large-scale app architecture and implementation
 • Technical due-diligence work during acquisitions
 • Speaker at Open Source Linux Expo (Sydney, Australia) , Banglinux 2000,2001 (Bangalore, India) , ThunderLizard Web Design 2000 (Atlanta) , O’Reilly 2000 (Monterey) , Borland Conference (San Diego) , Linuxworld (San Jose, New York) , Linux Revolution 2000 (Seoul, Korea) , OSDEM (Brussels) , Usenix/European (Stockholm)

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ដល់​ឆ្នាំ​២០០០ ធ្វើការ​ជា Senior Software Engineer ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន IBM Corporation នៅ RTP, NC

 • Apache 2.0 Architecture involvement
 • DAV (Distributed Authoring and Versioning) work
 • IBM DB2 work
 • Various Internal IBM projects
 • Speaker at ApacheCon (San Francisco) , IETF (WWW8 in Toronto) , O’Reilly99 (Monterey) , and TheBazaar (New York)

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៨ ធ្វើការ​ជា IT Consultant ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Bell Global Solutions/Bell Emergis នៅ Toronto, Canada

 • Participated in the initial screening of opportunities relevant to Internet business solutions
 • Defined the conceptual and technical elements of Internet related business products and services
 • Provided technical architecture and direction
 • Build large-scale Virtual Email service
 • Build Advanced Server Farm service

Technologies: Netscape Mail Server, Collabra, Commerce Server, Enterprise Server, Directory Server, LDAP SDK, FrontPage97 Server Extensions, Irix, HTTPD, CGI, NSAPI, ISDN, Cisco switches and routers, NetApp Filers

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៥ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៦ ធ្វើការ​ជា IT Consultant ក្នុង University of Toronto នៅ Toronto, Canada

 • Responsible for designing the university’s new dial-up service (UTORDial)
 • Wrote terminal server control software (Cisco TACACS+)
 • Wrote SQL/HTML accounting system

Technologies: Cisco TACACS+ protocol, Solaris 2.5, C, Perl5, HTTPD, CGI, HTML, Cisco ASM, AS5100 terminal servers, Expect, sh, CMU SNMP, RDBMS, Oracle7, Oracle7 Forms, mSQL, TCP/IP Internals, PPP Internals, Corba, ORB, ILU

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៩ ធ្វើការ​ជា IT Consultant ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Lerdorf Consultants Inc នៅ Toronto, Canada

 • Developed PHP/FI package which was distributed under the GNU General Public License (GPL)
 • Co-authored full PHP/FI rewrite called PHP3, See http://www.php.net/. This is quickly becoming one of the web’s most popular scripting languages
 • Member of Apache Development Group (Apache is the most popular Web server in the world)
 • Speaker on PHP and Apache at a number of conferences around the world
 • Wrote the mod_info module for the Apache web server
 • Wrote a CGI redirection module for the Netscape family of web servers using NSAPI
 • Wrote CGI redirection patch for the NCSA web server
 • Assisted in the design and development of countless home pages and commercial web sites

Technologies: HTTPD, CGI, FastCGI, JavaScript, Java, HTML, C, Perl, YACC (Bison) , lex (flex) , Netscape Server API (NSAPI) , Apache API, ISAPI, NCSA HTTPD internals, Linux, Solaris, HP-UX, OSF/1, Windows NT, Windows 95, ODBC 2.0, ODBC 3.0, Watcom SQL, RDBMS, Empress, mSQL, PostgreSQL, MySQL, Solid, Oracle, Sybase, Adabas-D, IMAP4, POP3, LDAP, ACAP, XML

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៥ ធ្វើការ​ជា IT Consultant ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Online Construction នៅ Toronto, Canada

 • Developed graphical user interface for a Toronto Internet Service Provider
 • Responsible for all technical issues involved in getting an ISP on-line

Technologies: C, Tcl, Perl, Solaris 2.4, Linux, Xylogies terminal servers

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៤ ធ្វើការ​ជា Product Manager ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Nutec Informática នៅ Mountain View, California

 • Managed small UNIX/DOS software development team
 • Developed a unique client/server GUI environment called Nutec Desktop
 • Managed a tiered distribution network
 • Attended all major UNIX/DOS/Networking tradeshows and was an invited speaker at SCO Forum in 1993
 • Coordinated distributor training sessions
 • Technical account manager for large accounts throughout USA and Canada

ពី​ឆ្នាំ​១៩៩១ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៣ ធ្វើការ​ជា UNIX Programmer ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Nutec Informática នៅ Porto Alegre, Brazil

 • Designed and developed an object-oriented user interface builder
 • Served as North American liaison for this South American company

Technologies: All Intel-based Unices, SunOS, Solaris, HP-UX, OSF/1, MS-Dos, C, Watcom C, Borland C, Microsoft C, AlphaWindow Standard, No-Loss Data Compression algorithms –LZ77 and LZ78 variants, XVT, Motif, GUI design

នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩១ ធ្វើការ​ជា Communications Engineer ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន NovAtel Communications នៅ Calgary, Canada

 • Part of “Think Tank” group called the Advanced Product Concept Division
 • Designed a cellular data communications system
 • 2 Canadian patents were registered in my name under the trademark Dataseeker/CDO (Cellular Data Overlay)

Technologies: DSP – TMS320 family, C51, 68HC11 hardware design, TCP/IP, SNA (IBM certified SNA technician) , C, SCO Unix, Xenix

នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩០ ធ្វើការ​ជា Chief Support Engineer ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Degital Media Networks នៅ Toronto, Canada

 • Maintained and performed troubleshooting on live news satellite transmission system
 • Designed and implemented a forward error correction protocol to ensure data transmission integrity

Technologies: SunOS 4.1.3, No-Loss Data Compression algorithms

ស្នាដៃ​និពន្ធ​

 • R.Lerdorf, "Dynamic Web Pages with PHP3" WebTechniques Feb. 1998.
 • R.Lerdorf, "LDAP at Home" WebTechniques May 1999
 • R.Lerdorf, "Installing LDAP" WebTechniques May 1999
 • R.Lerdorf, "Configuring Email Clients for LDAP" WebTechniques May 1999
 • S. Spainhour, R.Eckstein, "WebMaster in a Nutshell Second Edition" June 1999 (wrote a chapter) ISBN 1-56592-325-1
 • R.Lerdorf, "PHP Pocket Reference" January 2000 ISBN 1-56592-769-9
 • R.Lerdorf interviewed by L.Houston for oreilly.com, Feb. 2001
 • R.Lerdorf and others interviewed by HotWired (audio) Feb. 2001
 • R.Lerdorf interviewed by Nexen (in French) April 2001
 • R.Lerdorf, "Scripting the Web with PHP" Linux Magazine, July 2001
 • R.Lerdorf interviewed by S.Machlis for ComputerWorld, Feb. 2002
 • R.Lerdorf, K. Tatroe, "Programming PHP" March 2002 ISBN 1-56592-610-2
 • R.Lerdorf, interviewed for SitePoint by K.Yank, May 2002
 • R.Lerdorf, "PHP Pocket Reference Second Edition" Nov. 2002 ISBN 0-59600-402-8
 • R.Lerdorf, interviewed for eprairie by J.Schneider, Apr 2003
 • R.Lerdorf, interviewed in Concepts of Programming Languages textbook, Aug. 2003 ISBN 0-321-19362-8
 • D.Kirkpatrick, Fortune article How the Open-Source World Plans to Smack Down Microsoft, and Oracle, and ..., Feb. 2004
 • P.Lavin, The Globe and Mail article Popular PHP is hot, and it's Canadian, Sep. 2005

រង្វាន់

​ក្នុង​ឆ្នាំ 2003 លោក ត្រូវបាន ទស្សនាវដ្ដី​ Technology ឈ្មោះ​ថា MIT Technology Review បានដាក់​ឈ្មោះ លោក គឺជាមនុស្សម្នាក់ ក្នុង​ចំណោម 100 នាក់ ដែល​ជាអ្នកមានគំនិតច្នៃប្រឌិត​ខ្ពស់​បំផុត​ក្រោមអាយុ 35 ​ឆ្នាំ នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក ៕

*** ដកស្រង់ចេញពី​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT ច្បាប់​ទី ០៨ ប្រចាំខែ ឩសភា ឆ្នាំ ២០០៩

 

មតិ និង​យោបល់​ទៅលើ​អត្ថបទ​នេះ (តាម Facebook)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​យោបល់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកទស្សនា