១៧
វិច្ឆិកា

របៀបធ្វើ​ឲ្យ User account ដែល​បង្កើត​ថ្មី មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង Account Administrator

​នៅពេល​ដែល​លោកអ្នក​ធ្វើការ​បង្កើត user account ថ្មី Account នេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​ពេញលេញដូច User Account (administrators) ចាស់នោះឡើយ User ថ្មីនេះគឺ​គ្មាន​សិទ្ធ​កែប្រែ ដំឡើង​កម្មវិធី ឬ​កំណត់ Options ​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​បានឡើយ គឺវាអាចតែ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ដែល​មានស្រាប់នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដែល User ចាស់ជាអ្នក​ដំឡើង ។

ប៉ុន្តែ​លោកអ្នក​អាចធ្វើ​ឲ្យ​ user account ​ដែល​លោកអ្នក​បង្កើត​ថ្មីនោះ មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង user admin បានដោយ​ងាយស្រួល​នឹង​រហ័ស ។ យើង​ខ្ញុំ​សូមលើកយកវិធី Add user ថ្មីនេះ​ឲ្យ​ទៅជា user admin ​តាមរយៈ CMD ដូច​ខាងក្រោម​៖

វាយពាក្យ CMD ទៅ​ក្នុង​ប្រអប់ Search ហើយ Right Click យកពាក្យ Run as administrator

​បន្ទាប់មក​ខ្ញុំ​ធ្វើការ​បង្កើត user មួយដូច​ខាងក្រោម​

​បញ្ជាក់​៖  ANT គឺជា​ user ​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ធ្វើការ​បង្កើត​ថ្មី ដែល​ user នេះ​គ្មាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង User admin ឡើយ

​បន្ទាប់មក​យើងនឹងធ្វើ​ឲ្យ user ​ដែល​បង្កើត​ថ្មីនេះមាន​សិទ្ធ​ស្មើនឹង admin ​ដែល​អាច​ធ្វើការ​បានគ្រប់​យ៉ាង​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ​

♦♦♦ រៀបរៀងអត្ថបទដោយ ៖ លោក កែវ ណាវុឌ្ឍ

មតិ និង​យោបល់​ទៅលើ​អត្ថបទ​នេះ (តាម Facebook)

ខាងក្រោម​នេះ​ជា​យោបល់​ផ្សេងៗ​របស់​អ្នកទស្សនា