ទឹកនោម ខុសពីប្រក្រតី មានបញ្ហាសុខភាព

ត្រូវពិនិត្យមើល ទឹកមូត្រ(ទឹកនោម) ខ្លួនឯងផងដែរ ប្រសិនមានពណ៌ខាប់ ខុសធម្មតា អ្នកអាចមានជំងឺអ្វីម្យ៉ាង មិនខាន។ ប្រសិនបើទឹកនោម មានឈាមលាយ ជាមួយផងដែរនោះ ក៏អាចមានលទ្ឋភាពថា មានជំងឺរលាកប្លោកនោម ។ប្រសិនបើអ្នក ឱស្សាហ៍សង្កេតមើលនោះ អ្នកអាចព្យាបាល ទាន់ពេលវេលា ព្រោះវាជាទិន្នន័យ ដ៏សំខាន់ សម្រាប់គ្រូពេទ្យព្យាបាល និងវិនិច្ឆ័យ អាការរោគបានត្រឹមត្រូវ ផងដែរ។

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ