ប្រយ័ត្នដូចប្រវត្តិឪខ្ញុំ

នៅមុខហាងមួយគេដាក់ បដាថា"ហាមចតប្រយ័ត្នបាត់កង់"
ដោយមានការប្រញាប់ កុក បានដាក់កង់គេផ្អាក់នឹង បដានោះ ហើយចូលទៅក្នុងហាងបាត់
ចេញមកវិញ កុកមិនឃើញកង់ ក៏ស្រែកសួរ
កុកៈ បាត់កង់ខ្ញុំទៅណា?
អ្នកយាមៈ គេដាក់ បដាថា"ហាមចតប្រយ័ត្នបាត់កង់"ហើយតើម្តេចមិនមើល។
កុកសំលឹងរកមើលហើយនិយាយថាៈ បើរកកងខ្ញុំមិនឃើញទេ ប្រយ័ត្នដូចប្រវត្តិឪខ្ញុំ កាលពីមុន
អ្នកយាមភ័យហើយខំរកកង់មកអោយកុកវិញ។
ហើយសួរកុកថា ប្រវត្តិឪឯងពីមុនយ៉ាងម៉េច?
កុកៈ គឺគាត់ដើរទៅផ្ទះវិញ នឹងណា
អ្នកយាមៈ ......

យោបល់ចំពោះអត្ថបទនេះ