កម្មវិធី Office ទំព័រទី១

ធ្វើរូបធម្មតា​ឲ្យ​ស្អាត​ដូច Camera 360 ដោយ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង​អត្ថបទនេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នឹងលើកយកគន្លឹះខ្លីថ្មីមួយទៀត ដើម្បី​ជាជំនួយដល់ការរចនា ​រូបភាព​ដែល​ថត​ជាមួយនឹង Camera ធម្មតាហើយជាប់ស្នាមមុននឹងស្នាមអុជៗ​ខ្មៅៗ​នៅលើ​ផ្ទៃមុខ ឲ្យ​មានសភាពសរលោង​ដូចជា​ប្រើ​ជាមួយ Camera 360 របស់ទូរសព្ទ័ដៃ​ផងដែរ ។
ការបង្កើត និងបញ្ចូល Signature ភ្ជាប់ជាមួយនឹង Email
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Signature ជាអក្សរសំរាប់ភ្ជាប់នៅខាងក្រោមបំផុតនៃ E-mail ដែលបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានមួយចំនួន ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្ញើរដូចជា ឈ្មោះ អាស្រ័យដ្ឋានធ្វើការ អាស្រ័យដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន គេហទំព័រ ការផ្សាយពានិជ្ជកម្ម រឺព័ត៌មានផ្សេងដែលលោកអ្នកចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុង E-mail ។
1