ទស្សនាវដ្ដី ទំព័រទី១

រចនា និង បំបែក​ទម្រង់​ពណ៌របស់​រូបភាព​ជាមួយនឹង Tintii Photo Filter 2.8.2
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើការ​រចនា​រូបភាព​បែបសខ្មៅ និងអាចចាប់យកពណ៌នៃ​ផ្នែក​ណាមួយ​របស់​រូបភាព ដែល​កម្មវិធី​នេះបាន​បំបែក​ទម្រង់​ពណ៌របស់​រូបភាព​ជា​ផ្នែក​ៗ ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ដែល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ជ្រើសរើស​ពណ៌​ណាមួយ​ដែល​ចង់​បង្ហាញ​​នៅលើ​រូបភាព ។
ការវិវឌ្ឍនៃភាសា C#
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ភាសា C# ត្រូវបាន​ប្រកាសជាលើកដំបូងដោយ​ក្រុមហ៊ុន Microsoft នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០០០ វាជាភាសា​ដែល​មាន​កម្រិត high-level programming ដំបូង​បំផុត​ដែល​បង្កើត​យ៉ាង​ពិសេស​សម្រាប់ .NET CLR (Common Language Runtime) ។
12345