ការងារ IT ទំព័រទី១

សិស្ស​ការពារ Assignment មុខវិជ្ផា Programing & Web Design & Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ជា C, C#, PHP+MySQL និង Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​ពុធ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៤ វេលា​ម៉ោង ២:០០ ដល់ ៤:០០ ល្ងាច នៅបន្ទប់ ០៨ (សាខាថ្មី) ។
1