អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅ

អត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅ

វិធីសាស្រ្ត និង ចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការរស់នៅត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅនេះ ដោយលោកអ្នកអាចស្វែងរកអត្ថបទ ឬពាក្យណាមួយនៅក្នុងអត្ថបទពីក្នុងផ្នែកណាមួយបានយ៉ាងលឿន។

រុក្ខជាតិខ្មែរនិងប្រយោជន៏របស់វា

កម្មវិធី អានផេឌៀ-ANTPedia ២០១៦ បានផ្ដល់នូវចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងរុក្ខជាតិស្រុកខ្មែរចំនួនជាង៤០០ប្រភេទ ដោយអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៏នៃការប្រើប្រាស់រុក្ខជាតិទាំងនោះក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបុរាណខ្មែរ។

លោកអ្នកអាចស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៏នៃរុក្ខជាតិណាមួយដោយគ្រាន់តែវាយអក្សរចាប់ផ្ដើមនៃឈ្មោះរុក្ខជាតិនោះ ឬតាមជម្រើសណាមួយនៃការស្វែងរកទាំង៦របៀបនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ។ ងាយជាងនេះគឺលោកអ្នកអាចស្វែងរកប្រភេទរុក្ខជាតិដែលអាចព្យាបាលទៅនឹងជំងឺណាមួយ ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូលឈ្មោះជំងឺនៅក្នុងប្រអប់ស្វែងរកគឺជាការស្រេច។

រុក្ខជាតិខ្មែរនិងប្រយោជន៏

ទីតាំងរបស់ អាន "ANT"

ផ្ទះលេខ ៨៦បេ ផ្លូវ ៣១៣ កែងនឹងផ្លូវ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

#86B, Street 313 corner 606, Sangkat Boeungkâk 2, Khan Toulkok, Phnom Penh

បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយអាន "ANT"