ហោរាសាស្រ្ត

ជាផ្នែកកំសាន្តមួយ ហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលលោកអ្នកសាកល្បងទស្សន៏ទាយបញ្ហាខ្លះដោយខ្លួនឯងបានផងដែរ។ ជាការពិតណាស់ការរស់នៅរបស់សង្គមខ្មែរ មានពេលខ្លះក៏យើងអាចជឿនិងពឹងផ្អែកទៅលើ អបិយជំនឿខ្លះផងដែរក្នុងការលើកទឹកចិត្តឱ្យយើងអាចជំនះទៅលើអ្វីមួយក្នុងពេលទាល់ច្រក។ តែបើនិយាយឱ្យពិតប្រាកដទៅក្បួនទស្សន៏ទាយខ្លះក៏ពឹងផ្អែកទៅលើក្បួនខ្នាតគណិតវិទ្យា ឬចលនានៃដួងតារា ឬព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យ ដែលសមសម្រាបទៅតាមក្បួនបែបវិទ្យាសាស្រ្ដផងដែរ។

ទស្សន៏ទាយតាមថ្ងៃខែឆ្នាំ កំណើត

ទស្សន៏ទាយតាមឈ្មោះឡាតាំង

ទស្សន៏ទាយលេខទូរស័ព្ទ

ទស្សន៏ទាយក្បួនគុជសារ

ទីតាំងរបស់ អាន "ANT"

ផ្ទះលេខ ៨៦បេ ផ្លូវ ៣១៣ កែងនឹងផ្លូវ ៦០៦ សង្កាត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

#86B, Street 313 corner 606, Sangkat Boeungkâk 2, Khan Toulkok, Phnom Penh

បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងដោយអាន "ANT"